Informace pro zájemce o naši základní školu

Vybíráte školu pro svého předškoláka nebo hledáte možnost přestupu do 6. ročníku? Přijďte se podívat k nám na den otevřených dveří, případně využijte informace pro uchazeče, které najdete níže. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Letošní druhý Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 29. února 2024 od 8 do 16h. Je určen především pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče a zájemce o přestup do šesté třídy. Vítáni jsou ale i další zájemci o vzdělávání v naší škole. Dopoledne se můžete přijít podívat do výuky tříd 1. i 2. stupně, prosíme jen o předchozí registraci na tomto odkazu: https://1url.cz/WrRCa. Zvolit si můžete ročník i předmět, počet návštěvníků v jedné vyučovací hodině je omezen na tři. 
Od 14 do 16h pak bude připravena v prostorách školy badatelská expedice pro děti. Na tu není třeba se předem hlásit. Děti budou mít příležitost se při plnění hravých úkolů seznámit s prostředím školy i našimi učiteli.  V průběhu celého dne jste zváni na kávu s ředitelkou školy - můžete se zeptat na vše, co Vás zajímá, od našeho vzdělávacího programu až po kritéria přijímání a organizaci zápisu a přijímacího řízení. Těšíme se na Vás.

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25
Církevní ZŠ Plzeň není spádovou školou a přijímání dětí ke vzdělávání se řídí jinými pravidly než u spádových škol. Místo trvalého pobytu dítěte nemá vliv na přijetí dítěte, stejně tak datum podání žádosti ani pořadí dítěte u zápisu. O přijetí ke vzdělávání na Církevní ZŠ Plzeň rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle níže uvedených kritérií. Pro školní rok 2023/24 bude otevřena jedna první třída s kapacitou maximálně 20 žáků. Zápis do 1. třídy se koná v sobotu 6. dubna 2024 v budově školy Táborská 28. K zápisu je třeba být předem registrován. 

Evidence žádostí o přijetí probíhá od 1. 1. 2024 do 15. 3. 2024 dvěma způsoby:
1/ elektronicky na tomto odkazu https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/cisplzen/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40904  
Odkaz bude aktivní až v uvedeném datu. Při elektronické registraci si sami volíte čas zápisu.  

2/ podáním písemné žádosti. Žádost je ke stažení v dokumentech na webových stránkách školy https://www.cisplzen.cz/uredni-deska . Vyplněnou žádost je nutné odevzdat v uvedeném termínu v kanceláři školy nebo zaslat písemně na adresu školy. Přihlášení žáci budou registrováni a dostanou písemně pozvánku k zápisu s konkrétním časem. 

Kritéria přijetí a bodové hodnocení uchazečů v případě většího zájmu, než umožňuje kapacita:
1. dovršení věku 6 let do 31. 8. 2024
2. evidence přihlášky ve stanovém termínu do 15. 3. 2024
3. zájem o křesťanskou výchovu a soulad s hodnotami a zaměřením školy
4. dítě má sourozence v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň
5. dítě navštěvovalo MŠ kardinála Berana v Plzni

 Co potřebujete k zápisu?
- vyplněnou žádost o přijetí podepsanou oběma zákonnými zástupci dítětě, rodný list dítěte, občanský průkaz, adresu spádové školy

Odklad školní docházky
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost je třeba předložit již při zápisu, včetně doporučení školského poradenského pracoviště a zprávy dětského, resp. odborného lékaře. 

INFORMACE K PŘESTUPU DO 6. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

Církevní ZŠ Plzeň přijímá pro školní rok 2023/24 zájemce do 6. třídy. Neotevíráme celou novou třídu, přestup je možný pouze do naplnění kapacity třídy, předpoklad je cca 4-6 míst. Žádosti o přestup se přijímají do 15. 4. 2024. Přihláška je ke stažení v dokumentech na webových stránkách školy https://www.cisplzen.cz/uredni-deska. Žádost lze odevzdat ve vrátnici školy (7-16h), poslat poštou či elektronicky na emailovou adresu info@cisplzen.cz.

K žádosti je třeba doložit kopii závěrečného vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení z 5. třídy (v případě slovního hodnocení je třeba doložit převod na klasifikaci – vystaví na požádání zákonných zástupců škola). Žádosti budou individuálně posouzeny. Pokud bude větší počet žádostí než počet volných míst ve třídě, budou uchazeči seřazeni do pořadníku podle následujících kritérií. 

Kritéria pro přestup do 6. ročníku pro školní rok 2024/25 
* studijní průměr z obou pololetí 4. roč. a prvního pololetí 5. roč. (povinná příloha žádosti)
* sourozenec v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň 
* zájem o křesťanskou výchovu a soulad s hodnotami a zaměřením školy

Podrobně postup a kritéria zde: https://zs.cisplzen.cz/sites/default/files/Informace%20o%20p%C5%99estupu%20do%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADku%20pro%20%C5%A0R%202024-25.pdf 

 INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ V INDIVIDUÁLNÍM (DOMÁCÍM) VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme spolupráci a zázemí kmenové školy rodičům, kteří se rozhodli zajistit základní vzdělávání svých dětí formou tzv. domácího vzdělávání. Žádosti posuzujeme individuálně, vedle splnění zákonných požadavků zvažujeme předpoklady pro spolupráci a soulad přístupu ke vzdělávání s koncepcí školy. V případě, že hledáte bližší kmenovou školu, nebo zvažujete domácí vzdělávání pro budoucí školáky, můžete kontaktovat ředitelku školy Kateřinu Chejlavovou, chejlavova@cisplzen.cz.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení a tým Církevní ZŠ Plzeň - v sekci Pedagogický sbor najdete také spojení na jednotlivé vyučující.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ
zástupkyně ředitelky pro 2. st. ZŠ
Kontakty na vyučující

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Řekli o nás

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Přihlášky k přijímacímu řízení na SŠ
Milí uchazeči, vážení rodiče, dne 25.
Přístavba školy, modernizace odborných učeben
V listopadu vyšla v Katolickém týdeníku
Den otevřených dveří pro předškoláky a budoucí šesťáky
Rádi bychom Vás pozvali k návštěvě naší
Zahájení nového školního roku
Nový školní rok 2023/24 začíná v