Informace pro uchazeče o studium

Církevní ZŠ Plzeň bude pro školní rok 2018/19 přijímat žáky do 1. a do 6. třídy. V případě volné kapacity a po individuálním posouzení žádosti jsou také možné přestupy do našich dalších ročníků. Otevřené dveře u nás mají také zájemci o domácí vzdělávání, kterým rádi nabídneme zázemí kmenové školy. 

Zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 8. února 2018, při němž se můžete dozvědět všechny praktické informace i se seznámit s našimi vyučujícími. Uskuteční se od 8 do 17 hodin. Dopoledne se můžete podívat do výuky - je k tomu pouze nutné se předem domluvit na konkrétním čase na emailu chejlavova@cisplzen.cz, pro děti bude v průběhu celého dne připravena malá výzkumná expedice po všech zákoutích školy.  

INFORMACE K ZÁPISU do 1. třídy 
Pro školní rok 2018/19 bude otevřena jedna první třída s kapacitou 18 žáků. Zápis se koná v sobotu 7. 4. 2018 od 8 do 18 hod. v budově školy. Evidence žádostí o přijetí probíhá od 15. 1. 2018 do 15. 3. 2018. Využít můžete klasickou nebo elektronickou formu přihlášení.

1/ ELEKTRONICKY lze vyplnit přihlášku a vybrat čas zápisu zde:
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/cisplzen/KWE015_PrihlaskaZS.aspx 
Z aplikace dostanete elektronicky potvrzení přihlášky s uvedením Vámi vybraného času a pokyny k zápisu.

2/ KLASICKY můžete v daném termínu donést vyplněnou přihlášku do kanceláře školy nebo zaslat poštou. Přihlášku si můžete vyzvednout ve škole, na dnech otevřených dveří nebo stáhnout v dokumentech na webových stránkách školy http://www.cisplzen.cz/uredni-deska.
V tomto případě Vám čas zápisu přidělíme a zašleme Vám pozvánku k zápisu.

Co vzít s sebou k zápisu?
- rodný list dítěte a občanský průkaz

Odklad školní docházky
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad je třeba přinést k zápisu, spolu s doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře. Upozorňujeme rodiče, aby se do poradny objednali s dostatečným předstihem. Obrátit se můžete např. na plzeňské pracoviště Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, kontakt: zabrodska@kppp.cz 

Církevní ZŠ Plzeň není spádovou školou a přijímání dětí ke vzdělávání se řídí jinými pravidly. Místo trvalého pobytu dítěte, ani datum podání žádosti nebo pořadí u zápisu nemají vliv na přijetí dítěte. O přijetí ke vzdělávání na Církevní ZŠ Plzeň rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle níže uvedených kritérií. 
Kritéria přijetí a pořadí uchazečů v případě většího zájmu, než umožňuje kapacita:
1. dovršení věku 6 let do 31. 8. 2018
2. evidence přihlášky ve stanovém termínu
3. zájem o křesťanskou výchovu a předpoklad dobré spolupráce školy a rodiny
4. dítě má sourozence v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň
5. dítě navštěvovalo MŠ kardinála Berana v Plzni 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO 6. ROČNÍKU 
Pro školní rok 2018/19 otevíráme jednu 6. třídu s kapacitou 22 žáků. 
Přihlášky do 6. ročníku přijímáme do 10. 5. 2018. Přihláška je ke stažení v dokumentech na webových stránkách školy http://www.cisplzen.cz/uredni-deska
Přihlášku lze odevzdat ve vrátnici školy (6:30-16:30h), poslat poštou či elektronicky na emailovou adresu chejlavova@cisplzen.cz .

K přihlášce je třeba doložit kopii závěrečného vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení z 5. třídy.
Na základě přihlášky budou uchazeči písemně pozváni k přijímacímu řízení, které se uskuteční 16. května a bude mít formu pohovoru s uchazečem a rodiči, čas pohovoru bude upřesněn po podání přihlášky. 

O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka školy na základě následujících kritérií: 
1/ studijní průměr z obou pololetí 4. roč. a prvního pololetí 5. roč.
2/ motivační pohovor s uchazečem a rodiči 
3/ sourozenec v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň

INFORMACE K PŘESTUPŮM DO DALŠÍCH ROČNÍKŮ
Přestupy do dalších ročníků posuzujeme individuálně, v případě zájmu kontaktujte zástupkyni pro ZŠ Kateřinu Chejlavovou, chejlavova@cisplzen.cz 

INFORMACE PRO RODIČE ŠKOLÁKŮ V DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Nabízíme spolupráci a zázemí kmenové školy rodičům, kteří se rozhodli zajistit základní vzdělávání svých dětí formou tzv. domácího vzdělávání. Žádosti posuzujeme individuálně, vedle splnění zákonných požadavků zvažujeme předpoklady pro spolupráci a soulad přístupu ke vzdělávání s koncepcí školy. Záleží také na ročníku - v letošním školním roce máme pouze 1. a 2. třídu, v příštím školním roce už to budou tři ročníky 1. stupně. 
V případě, že máte děti v těchto ročnících a hledáte bližší kmenovou školu, nebo zvažujete domácí vzdělávání pro budoucí školáky, můžete kontaktovat zástupkyni pro ZŠ Kateřinu Chejlavovou, chejlavova@cisplzen.cz.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení a tým Církevní ZŠ Plzeň. Pedagogický sbor základní školy tvoří noví kolegové i stávající pedagogové SŠ, kteří vyučují zejména předměty v 6. ročníku.

zástupkyně pro ZŠ
ředitelka školy
výchovná poradkyně
Kontakty na vyučující

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Řekli o nás

 • "Jsme velmi rádi, že se v Plzni otevřela církevní základní škola. Před časem se vedení města bez politické příslušnosti shodlo na tom, že otce biskupa a vznik nové školy podpoříme."
  Martin Zrzavecký
  primátor města Plzně
 • "Rozšíření CSOŠ ve Spáleném Poříčí o základní školu a přesun školy do Plzně považuji za velmi dobrý krok. Církevní základní škola zde citelně chyběla – se zájmem rodičů, aby děti pokračovaly v podobném duchu vzdělávání i po ukončení docházky do MŠ, se setkáváme stále. Už jen rozšíření nabídky o tuto alternativu je pro město velkým přínosem a věřím, že si škola rychle získá své příznivce. Církevní školství dlouhodobě garantuje vzdělávání, založené na křesťanských hodnotách, které vychází z našich tradic a zvyklostí. Vlídné přijetí, vstřícnost a příjemná atmosféra bývají charakteristickým znakem, který nechyběl ani u CSOŠ ve Spáleném Poříčí. Jsem jen ráda, že se nyní nabídka školy rozšířila a tohle všechno si můžeme „vychutnat“ i tady v Plzni;-). "
  Petra Topolčany
  ředitelka MŠ kardinála Berana
 • "Moc děkuji za odborný, ale hlavně citlivý a čistý přístup vás všech k NAŠIM dětem."
  Alena Mastná
  maminka studenta CSOŠ
 • "Na CSOŠ jsem nastupovala v roce 1998. A i když je to téměř 18 let, jakoby to bylo včera, co jsem se zamyšleně dívala na otevřenou bránu zrekonstruovaného zámku. Na bránu budoucnosti mého života. Vždyť právě střední škola měla za úkol určit moji cestu a směr ve světě dospělých. Pomalými krůčky jsem postupovala stále dál a dál plnit své poslání na této planetě. A světe div se nebo ne. V roce 2002 jsem díky trpělivému učitelskému sboru úspěšně odmaturovala a začala si tak pomalu, ale jistě plnit svůj sen. A i když je mi nyní 33 let, mám jedno dítě, psa i kočku a hlavně skvělou práci v oboru. S hřejivým pocitem vzpomínám právě na tyto čtyři roky, plné praxe a zajímavých předmětů. Ale hlavně na lidi, kteří v mém srdci zůstanou už na vždy. Děkuji. "
  Monika Huříková
  ošetřovatelka primátů v ZOO Plzeň
 • "Církevní gymnázium vždy se SOŠ ve Spáleném Poříčí spolupracovalo, ocenit bych chtěl zejména pomoc s odbornými exkurzemi, např. do ekocentra, nebo možnost účastnit se projektu „Příroda, krajina a lidé pospolu“. Přestěhování do Plzně SOŠ přeji a doufám, že tato změna přivede do školy nové žáky. Velmi oceňuji a vítám založení dalšího segmentu církevního školství v Plzeňské diecézi – základní školy, která v našem vzdělávacím systému dlouhodobě a citelně chyběla. Umožní dětem, které nechtějí studovat na gymnáziu, pokračovat ve vzdělávání v prostředí, které bude přirozenou cestou nabízet výchovu v duchu křesťanství s důrazem kladeným na získání odpovídající hodnotové orientace. Žákyním, žákům a zaměstnancům nové školy přeji mnoho sil, vytrvalosti a hojnost Božího požehnání!"
  Daniel Petříček
  ředitel Církevního gymnázia Plzeň

SPOLUPRACUJEME