Informace pro zájemce o naši školu

Pro školní rok 2020/21 budeme přijímat žáky do 1. třídy a 6. třídy. Zápisy do 1. třídy se uskuteční v dubnu, přijímací řízení do 6. ročníku v květnu. 

Už teď Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat ve čtvrtek 21.11. 2019. Od 8 hodin se můžete přijít podívat do vyučování. Prosíme objednejte se na konkrétní vyučovací hodinu na cechova@cisplzen.cz. Od 14 do 17 hodin bude připraven program pro děti a rodiče, při němž se můžete seznámit s našimi vyučujícími, prohlédnout si prostory a vybavení školy, případně položit vedení otázky, které Vás zajímají. 

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO 1. TŘÍDY
Církevní ZŠ Plzeň není spádovou školou a přijímání dětí ke vzdělávání se řídí jinými pravidly. Místo trvalého pobytu dítěte, ani datum podání žádosti nebo pořadí u zápisu nemají vliv na přijetí dítěte. O přijetí ke vzdělávání na Církevní ZŠ Plzeň rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle níže uvedených kritérií. 

Pro školní rok 2020/21 bude otevřena jedna první třída s kapacitou 18-20 žáků.
Zápis se koná v pátek 3. 4. 2020 v budově školy. Evidence žádostí o přijetí probíhá od 15. 1. 2020 do 15. 3. 2020. Využít můžete klasickou nebo elektronickou formu přihlášení. 

1/ ELEKTRONICKY lze vyplnit přihlášku a vybrat čas zápisu zde: 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/cisplzen/KWE015_PrihlaskaZS.aspx 

Z aplikace dostanete elektronicky potvrzení přihlášky s uvedením času, který jste si vybrali. Žádnou další pozvánku již nedostanete. 

2/ KLASICKY můžete v daném termínu donést vyplněnou přihlášku do kanceláře školy nebo zaslat poštou. Přihlášku si můžete vyzvednout ve škole, na dnech otevřených dveří nebo stáhnout v dokumentech na webových stránkách školy http://www.cisplzen.cz/uredni-deska. 

V tomto případě Vám čas zápisu přidělíme a zašleme Vám pozvánku k zápisu. 

 Co vzít s sebou k zápisu? 
- rodný list dítěte a občanský průkaz 

Odklad školní docházky 
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad je třeba přinést k zápisu, spolu s doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře. Upozorňujeme rodiče, aby se k lékaři a především do poradny objednali s předstihem. Obrátit se můžete např. na Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu Plzeň, kontakt: zabrodska@kppp-plzen.cz

Kritéria přijetí a pořadí uchazečů v případě většího zájmu, než umožňuje kapacita:
1. dovršení věku 6 let do 31. 8. 2020
2. evidence přihlášky ve stanovém termínu
3. zájem o křesťanskou výchovu a předpoklad dobré spolupráce školy a rodiny
4. dítě má sourozence v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň
5. dítě navštěvovalo MŠ kardinála Berana v Plzni


INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DO 6. ROČNÍKU 
Pro školní rok 2020/21 otevíráme jednu 6. třídu s maximální kapacitou 22-24 žáků. Přihlášky do 6. ročníku se budou přijímat od 15. 1. 2020 do 15. 4. 2020. 
Přihláška je ke stažení v dokumentech na webových stránkách školy http://www.cisplzen.cz/uredni-deska. Lze ji odevzdat ve vrátnici školy (6:30-16:30h), poslat poštou či elektronicky na emailovou adresu info@cisplzen.cz .

K přihlášce je třeba doložit kopii závěrečného vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení z 5. třídy. Pokud má dítě speciální vzdělávací potřeby, prosíme také o doložení zpráv z poradenského pracoviště.

Na základě přihlášky budou uchazeči písemně pozváni k přijímacímu řízení, které má formu motivačního pohovoru s uchazečem a motivačního pohovoru s rodiči. 

O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka školy na základě následujících kritérií: 
1/ studijní průměr z obou pololetí 4. roč. a prvního pololetí 5. roč.
2/ sourozenec nebo rodinný příslušník v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň
3/ zájem o křesťanskou výchovu a předpoklad dobré spolupráce rodiny a školy

INFORMACE PRO RODIČE ŠKOLÁKŮ V DOMÁCÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme spolupráci a zázemí kmenové školy rodičům, kteří se rozhodli zajistit základní vzdělávání svých dětí formou tzv. domácího vzdělávání. Žádosti posuzujeme individuálně, vedle splnění zákonných požadavků zvažujeme předpoklady pro spolupráci a soulad přístupu ke vzdělávání s koncepcí školy. V případě, že hledáte bližší kmenovou školu, nebo zvažujete domácí vzdělávání pro budoucí školáky, můžete kontaktovat ředitelku školy Kateřinu Chejlavovou, chejlavova@cisplzen.cz.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení a tým Církevní ZŠ Plzeň - v sekci Pedagogický sbor najdete také spojení na jednotlivé vyučující.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ, výchovná poradkyně pro 1. st. ZŠ
Kontakty na vyučující

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost studentů a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Řekli o nás

SPOLUPRACUJEME