Informace pro zájemce o naši základní školu

Pro školní rok 2021/22 budeme otevírat jednu 1. třídu s kapacitou 20 žáků. Nebudeme otevírat novou 6. třídu jako tomu bylo v předchozích letech, pouze přijímat žáky na doplnění stávající třídy do kapacity 24 žáků. Pro rodiče budoucích prvňáčků jsme připravili ONLINE Den otevřených dveří, pro zájemce o přestup do 6. třídy se uskuteční ONLINE konzultace. Níže najdete pozvánky na tyto akce i bližší informace k zápisům do 1. třídy a přestupům do 6. ročníku.

ONLINE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro rodiče budoucích prvňáčků ve čtvrtek 11. února 2021
Nemůžeme se sice v současné době potkat v prostorách školy, rádi Vám ji ale představíme při videokonferenci. Budete mít možnost se zeptat na vše, co vás zajímá, ať už ke způsobům naší práce, nebo zápisům. Ukážeme Vám alespoň trošku vybavení a zázemí, které máme. A pro děti máme připravené překvapení a kratičké společné tvoření. Jak tedy na to? 
Začínáme vždy v celou, ve 15 hodin, v 16 hodin a v 17 hodin. Program pro děti je hned na začátku, pokud je chcete vzít s sebou. :-)
Videokonference se uskuteční v aplikaci Google Meet.
K účasti je třeba se předem registrovat a to zde: https://1url.cz/OzSGR
Při registraci si vyberete konkrétní čas, v den akce Vám na uvedený email pošleme odkaz na připojení k videokonferenci. Pokud nemáte s účastí na videokonferenci žádné zkušenosti a potřebujete poradit, můžete se obrátit na našeho IT kolegu Jiřího Vondrovice, vondrovic@cisplzen.cz, tel. 734644849. 
Těšíme se na viděnou.  

ONLINE KONZULTACE pro zájemce o přestup do 6. ročníku v úterý 23. února 2021
Pro školní rok 2021/22 nebudeme otevírat novou 6. třídu, ale z důvodu jiné kapacity našich tříd na 1. stupni a 2. stupni je možný přestup několika zájemců do stávající třídy. Při online konzultaci Vám poskytneme více informací o třídě, našem způsobu práce i pravidlech pro přestup. Budete se moci zeptat, na co potřebujete.

Jak tedy na to? Začínáme vždy v celou, v 15 hodin, v 16 hodin a v 17 hodin.
Videokonference se uskuteční v aplikaci Google Meet.
Je nutné se předem registrovat na tomto odkaze: https://1url.cz/Dznp6
Ve formuláři si vyberete konkrétní čas a my Vám v den akce pošleme na uvedený email odkaz, kam se do konference připojit. Pokud nemáte s účastí na videokonferenci žádné zkušenosti a potřebujete poradit, můžete se obrátit na našeho IT kolegu Jiřího Vondrovice, vondrovic@cisplzen.cz, tel. 734644849.


INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22
Církevní ZŠ Plzeň není spádovou školou a přijímání dětí ke vzdělávání se řídí jinými pravidly než u spádových škol. Místo trvalého pobytu dítěte nemá vliv na přijetí dítěte, stejně tak datum podání žádosti ani pořadí dítěte u zápisu. O přijetí ke vzdělávání na Církevní ZŠ Plzeň rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle níže uvedených kritérií.

Pro školní rok 2021/22 bude otevřena jedna první třída s kapacitou maximálně 20 žáků. Zápis do 1. třídy se koná v sobotu 10. dubna 2021 v budově školy Táborská 28. K zápisu je třeba být předem registrován. Podání žádosti o přijetí ve stanoveném termínu je jedním z kritérií přijetí.

Evidence žádostí o přijetí probíhá od 15. 1. 2021 do 15. 3. 2021 dvěma způsoby:
1/ elektronicky na tomto odkazu:  https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/cisplzen/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40904
Při elektronické registraci si sami volíte čas zápisu. Odkaz bude aktivní až od uvedeného termínu. 

2/ podáním písemné žádosti. Žádost je ke stažení v dokumentech na webových stránkách školy http://www.cisplzen.cz/uredni-deska. Vyplněnou žádost je nutné odevzdat v uvedeném termínu v kanceláři školy nebo zaslat písemně na adresu školy. Přihlášení žáci budou registrováni a dostanou písemně pozvánku k zápisu s konkrétním časem. 

Kritéria přijetí a bodové hodnocení uchazečů v případě většího zájmu, než umožňuje kapacita:
1. dovršení věku 6 let do 31. 8. 2021
2. evidence přihlášky ve stanovém termínu do 15. 3. 2021
3. zájem o křesťanskou výchovu a předpoklad dobré spolupráce školy a rodiny
4. dítě má rodinného příslušníka v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň
5. dítě navštěvovalo MŠ kardinála Berana v Plzni

 Co potřebujete k zápisu?
- žádost o přijetí (odevzdanou ve stanovém termínu), rodný list dítěte, občanský průkaz, adresu spádové školy

Odklad školní docházky
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost je třeba předložit již při zápisu, včetně doporučení školského poradenského pracoviště a zprávy dětského, resp. odborného lékaře. 

Průběh zápisu
- děti: hravé úkoly a rozhovor s paní učitelkou
- rodiče: motivační rozhovor s vedením školy

INFORMACE K PŘESTUPU DO 6. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Církevní ZŠ Plzeň přijímá pro školní rok 2021/22 zájemce do 6. třídy. Neotevíráme celou novou třídu jako v předchozích školních letech, přestup je možný pouze do naplnění kapacity stávající třídy, předpoklad je cca 4-6 míst.

Žádosti o přestup se přijímají do 15. 4. 2021. Přihláška je ke stažení v dokumentech na webových stránkách školy http://www.cisplzen.cz/uredni-deska. Žádost lze odevzdat ve vrátnici školy (7-16h), poslat poštou či elektronicky na emailovou adresu info@cisplzen.cz.

K žádosti je třeba doložit kopii závěrečného vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení z 5. třídy (v případě slovního hodnocení je třeba doložit převod na klasifikaci – vystaví na požádání zákonných zástupců škola). 
Žádosti budou individuálně posouzeny. Pokud bude větší počet žádostí než počet volných míst ve třídě, budou uchazeči seřazeni do pořadníku podle následujících kritérií, výběr bude dvoukolový. 

Kritéria pro přestup do 6. ročníku pro školní rok 2021/22
1. kolo – na základě žádosti 
* studijní průměr z obou pololetí 4. roč. a prvního pololetí 5. roč. (povinná příloha žádosti)
* sourozenec v Církevní ZŠ a SŠ Plzeň 
* zájem o křesťanskou výchovu (volitelná příloha žádosti – stručný motivační dopis vysvětlující důvody zájmu o vzdělávání v naší škole) 

2. kolo – motivační pohovor s uchazečem a rodiči
Na základě výsledků 1. kola budou uchazeči s nejlepším hodnocením pozváni k motivačnímu pohovoru. Pohovory se uskuteční 6. května 2021, uchazeči budou s předstihem pozváni.
Všichni uchazeči budou o vyhovění nebo nevyhovění žádosti o přestup informováni nejpozději 14. května 2021. 

Při posuzování žádostí o přestupu přihlížíme také ke složení konkrétní třídy, zejména již vzdělávaný počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. S ohledem na to nebude pro školní rok 2021/22 možný přestup žáků s SVP.  

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ V INDIVIDUÁLNÍM (DOMÁCÍM) VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme spolupráci a zázemí kmenové školy rodičům, kteří se rozhodli zajistit základní vzdělávání svých dětí formou tzv. domácího vzdělávání. Žádosti posuzujeme individuálně, vedle splnění zákonných požadavků zvažujeme předpoklady pro spolupráci a soulad přístupu ke vzdělávání s koncepcí školy. V případě, že hledáte bližší kmenovou školu, nebo zvažujete domácí vzdělávání pro budoucí školáky, můžete kontaktovat ředitelku školy Kateřinu Chejlavovou, chejlavova@cisplzen.cz.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Rodinná škola s přátelskou atmosférou, individuálním přístupem k žákům.

Kvalitní vzdělávání spojující tradice s moderními výukovými metodami.

Postavená na křesťanských hodnotách, s péčí o duchovní rozvoj žáků i pedagogů.

Zaměřená na život a dobré uplatnění v praxi.

Náš tým

Představujeme Vám vedení a tým Církevní ZŠ Plzeň - v sekci Pedagogický sbor najdete také spojení na jednotlivé vyučující.

ředitelka školy
zástupkyně ředitelky pro 1. st. ZŠ, výchovná poradkyně pro 1. st. ZŠ
Kontakty na vyučující

PROČ STUDOVAT U NÁS?

Otevřenost okolí
Protože život se neodehrává jen ve školní budově, snažíme se i vyučování maximálně propojovat se světem venku. Jedinečnost našich oborů na

Individuální přístup
Respektujeme jedinečnost žáků a proto přistupujeme ke každému individuálně. Podporujeme nadané a talentované žáky a současně usilujeme o

Výchova v duchu křesťanských tradic
Zodpovědnost za výchovu dětí náleží samozřejmě především rodičům. I škola však může významně přispívat k osobnostnímu rozvoji dětí. Co to v

Kvalitní vzdělávání
Naším úkolem je vybavit žáky a studenty dobrými základy všeobecného i odborného vzdělání, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy,

Řekli o nás

SPOLUPRACUJEME

Aktuality

Přijímací řízení - nařízení vlády
Uchazečům o studium střední školy
Povinné testování studentů SŠ
Oznamuje studentům SŠ a jejich zákonným