Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je tým pedagogů, kteří se specializují na různé druhy problémů souvisejících se vzděláváním. Poskytují poradenství žákům, rodičům i kolegům, koordinují systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a systém prevence ve škole. Školní poradenské pracoviště Církevní ZŠ tvoří výchovná poradkyně pro 1. st. ZŠ a pro 2. st. ZŠ, školní metodička prevence, spirituál školy a od září 2018 také speciální pedagožka, který posílila náš tým díky zapojení školy do projektu Šablony II v rámci OP VVV Výzva č. 02_18_063. 

S čím se obracet na výchovnou poradkyni    

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 116 / 2011 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Výchovný poradce se mj. zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. Zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole a služeb kariérového poradenství. Realizuje úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a volby studia a povolání žáků:

 • v rámci školy spolupracuje zejména s třídními učiteli, asistenty pedagoga, školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky
 • komunikuje a spolupracuje s žáky, rodiči žáků, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a dalších subjektů (např. Police ČR, OSPOD apod.)
 • podílí se na realizaci podpůrných opatření, na tvorbě, realizaci a vyhodnocování plánů pedagogické podpory
 • na základě odborných vyšetření žáků vypracovává spolu s příslušnými vyučujícími individuální vzdělávací plány, vyhodnocuje a kontroluje jejich plnění
 • informuje žáky 8. a 9. ročníků základní školy o možnostech dalšího studia, o dnech otevřených dveří na SŠ a SOŠ, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a přijímacím řízení

 

S čím se obracet na speciální pedagožku

Školní speciální pedagog se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, je k dispozici rodičům i pedagogům pro konzultace. Věnuje se diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb ve třídách, ale i problémovým situacím ve třídách, případně problémům (nejen) s učením žáků.   

S čím se obrace na školního metodika prevence

Školní metodik prevence koordinuje aktivity školy v oblasti prevence rizikového chování a připravuje tzv. preventivní program školy, při jehož realizaci spolupracuje především se všemi pedagogy, výchovným poradcem, spirituálem, ale i různými externími organizacemi. '

Co se rozumí pojmem rizikové chování?

 • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií
 • kriminalita a delikvence
 • xenofobie a rasismus
 • záškoláctví
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek (včetně kouření a alkoholu), netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování, sexuální zneužívání a týrání

S čím konkrétně se můžete na preventistku obrátit?
ŽÁCI
Když máš problémy se spolužáky.
Když víš o někom, kdo potřebuje pomoc.
Když si nerozumíš s učitelem.
Když se dostaneš do průšvihu.
Když se dostaneš do styku s návykovou látkou.
Kdykoli Tě něco trápí…

RODIČE A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI
Když se chcete informovat o některé z forem rizikového chování, hledáte vhodnou literaturu a zajímavé zdroje.
Když máte zájem o vzdělávání pro rodiče v některé z oblastí rizikového chování.
Když nevíte, jak s dítětem mluvit o tématech rizikového chování.
Když máte podezření, že je Vaše dítě ohrožené některou z forem rizikového chování.
Když se Vaše dítě chová zvláštně a nerozumíte mu.
Když Vaše dítě nerado chodí do školy, nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu.

Kontakty na jednotlivé členy poradenského pracoviště najdete v samostatné záložce Kontakty.